COPYRIGHTS    © CAPITAL FILMS PATRYK LEKS   |   2021  -  2022

BACK TO TOP

ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW

Rustykalna sesja stylizowana

the story of

Dominika & Radosław

05.06.2021

the story of

Agata & Marcin

29.05.2021

the story of

Kasia & Grzegorz

03.07.2021

the story of

Aleksandra & Rafał

31.08.2021

the story of

Dominika & Robert

19.06.2021

the story of

Kasia & Paweł

06.08.2021

the story of

Agata & Daniel

20.05.2022

the story of

Alicja & Jakub

the story of

Aleksandra & Albert

18.06.2022

28.05.2022

the story of

Izabela & Dawid

29.07.2022

the story of

Ewelina & Kamil

16.07.2022

the story of

Anita & Dawid

 A N I T A  x  D A W I D

 A S I A  x  A R E K

E W E L I N A    x    K A M I L

I Z A B E L A  x  D A W I D

A L E K S A N D R A  x  A L B E R T

K A S I A  x  P A W E Ł

A L I C J A  x  J A K U B

K A S I A  x  G R Z E G O R Z

D O M I N I K A    x   R A D E K

A L I C J A  x  J A K U B

A L E K S A N D R A  x  R A F A Ł

A G A T A  x  M A R C I N

A G A T A  x  D A N I E L

Nasze filmy

D O M I N I K A  x  R O B E R T